Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 41/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem z 2016-09-06

Sygn. akt III RC 41/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Julita Aronowicz

Protokolant Anna Brandt

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem

sprawy z powództwa małoletniego M. G. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową B. G.

przeciwko K. Ł.

o podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty, uregulowane ugodą zawartą w dniu 14 października 2008 r. przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie III RC 55/08, od pozwanego K. Ł. na rzecz jego małoletniego syna M. G. z kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie do kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 lipca 2016 r., płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia w terminie płatności którejkolwiek raty, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – B. G.;

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  Zasądza od pozwanego K. Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem kwotę 60 (sześćdziesiąt) zł tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu;

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 41/16

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa B. G., reprezentująca małoletniego powoda M. G., domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego K. Ł. na rzecz dziecka z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1.000 zł miesięcznie, domagała się również zasądzenia od pozwanego poniesionych kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że od daty ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego koszty utrzymania małoletniego powoda radykalnie wzrosły. Poza wydatkami na żywność i odzież znaczne koszty generowane są w związku z obowiązkiem szkolnym, dodatkowymi zajęciami, wycieczkami szkolnymi. Dodatkowe koszty pochłaniają kosmetyki do skóry atopowej, albowiem małoletni powód ma alergię. Dalej B. G. wskazała, że zarabia ok. 1.700 zł miesięcznie, natomiast pozwany prowadzi gospodarstwo rolne o areale rzędu 50 ha, które niewątpliwie przynosi znaczne dochody, wobec czego zasądzenie alimentów żądanej kwocie nie będzie stanowiło dla pozwanego ojca nadmiernego obciążenia w budżecie, tym bardziej, że nie przejawia on żadnego zainteresowania losem dziecka.

Pozwany K. Ł. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu podniósł, że nie doszło do zmiany okoliczności, które przemawiałyby za zwiększeniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz powoda. Zdaniem pozwanego można stwierdzić, że wzrosły potrzeby powoda, jednakże sytuacja pozwanego uległa pogorszeniu, natomiast u matki dziecka uległa znacznej poprawie. K. Ł. podał, że posiada gospodarstwo rolne o pow. ok. 29 ha, nastawione na produkcje mleczną, z tytułu dostaw mleka uzyskuje wpływy rzędu 13. 000 zł miesięcznie, przy czym cena litra mleka drastycznie spada i pozwany rozważa zaprzestanie produkcji. K. Ł. wskazując na szereg wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa i prowadzeniem produkcji, powołując się na znaczne zadłużenia i konieczność utrzymania swej matki podniósł, że podwyższenie alimentów w najmniejszym zakresie doprowadzi do jego niedostatku.

Przedstawicielka ustawowa na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. wnosiła o podwyższenie alimentów wedle uznania Sądu, jednocześnie nie cofając powództwa w żadnym zakresie.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Małoletni powód M. G., urodzony (...) w W. Mazowieckiem jest synem B. G. i K. Ł..

Ugodą zawartą w dniu 14 października 2008 r. przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie III RC 55/08 pozwany K. Ł. zobowiązał się m. in. do alimentowania małoletniego syna kwotą 500 zł miesięcznie.

Aktualnie małoletni M. G. ma 8 lat i uczy się w III klasie Szkoły Podstawowej w W. Mazowieckiem. Przedstawicielka ustawowa określiła, że wyżywienie chłopca kosztuje 250 - 300 zł miesięcznie, na ubrania i obuwie wydatkowana jest kwota 300 zł kwartalnie, dodatkowo stroje sportowe kosztują ok. 200 zł rocznie, usługi fryzjerskie to wydatek rzędu 12 zł co dwa miesiące. Małoletni powód trenuje piłkę nożną, zajęcia są bezpłatne, jednakże matka dziecka ponosi koszty dowożenia syna, przejazd jednorazowo kosztuje ok. 15 zł. Dziecko uczęszcza też na basen raz w tygodniu, co kosztuje 43, 50 zł. Małoletni powód jest alergikiem, często się przeziębia, ma atopowe zapalenie skóry, w ubiegłym roku przeszedł anginę zakaźną, mononukleozę. Odpowiednie kosmetyki, syrop od alergii kosztują 140 zł miesięcznie. Podczas choroby na leki wydatkowana jest kwota 100 zł jednorazowo. Do kosztów utrzymania małoletniego powoda należy doliczyć wydatki szkolne związane z wyprawką, składkami na radę rodziców, ubezpieczenie, świetlicę, wycieczkami.

Matka małoletniego powoda B. G. pracuje w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych (...) w W. Mazowieckiem jako instruktor terapii zajęciowej, zarabia 1743, 29 zł netto. Wynagrodzenie za pracę jest jedynym stałym dochodem matki dziecka. Dojazdy do pracy i szkoły dziecka kosztują 300 zł miesięcznie. B. G. nigdzie nie dorabia, nie ma majątku nieruchomego, nie korzysta z zasiłków z opieki społecznej. Przedstawicielka ustawowa wraz z synem mieszka u swoich rodziców w K., tworzy z nimi jedno wspólne gospodarstwo domowe, dokłada do opłat 200 zł miesięcznie, w sierpniu przeznacza na węgiel 1.000 – 1.500 zł. B. G. posiada samochód N. (...) z 2007 r., ma debet w rachunku bankowym rzędu 1.000 zł. Przedstawicielka ustawowa w związku ze schorzeniami dermatologicznymi i gastrycznymi pozostaje pod stałą opieką lekarską.

Pozwany K. Ł. ma 35 lat, jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 29 ha, nastawione na produkcję mleka. W okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. uzyskał z tytułu dostaw mleka kwotę 279.951, 06 zł. Z (...) otrzymał za 2015 r. dopłaty unijne w kwocie 62.542, 68 zł. Pozwany ponosi szereg wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa, i tak za światło płaci ponad 600 zł miesięcznie, za wodę – 250 zł miesięcznie, składka KRUS wynosi 170 zł miesięcznie, podatek rolny – ponad 500 zł kwartalnie, ubezpieczenie budynków i maszyn – 2.500 zł rocznie, remonty maszyn – 1.000 zł miesięcznie, usługi weterynarza – 1.000 zł miesięcznie, pasze dla krów kosztują 2.500 zł miesięcznie, śruta rzepakowa – 1.000 zł miesięcznie, dodatki witaminowe – 100 zł miesięcznie, środki czystości – 500 zł miesięcznie, saletra amonowa – 2.500 zł kwartalnie, środki ochrony roślin i nawozy – 50.000 zł rocznie, siatka i folia – 6.000 zł. K. Ł. ma problemy z kręgosłupem i związku z tym jest zmuszony zatrudnić pomocników, którym płaci 1.500 zł i 1.000 zł. Pozwany posiada zadłużenie w Banku Spółdzielczym w S. w łącznej kwocie 73.240 zł, natomiast w banku (...) posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym w kwocie ok. 40.000 zł, nadto zadłużenie z tytułu umów kredytowych w łącznej kwocie 208.420 zł. Pozwany jest osobą samotną, mieszka wraz z matką, która pobiera emeryturę w kwocie ok. 1.000 zł, tworzy z nią jedno wspólne gospodarstwo domowe. Oprócz małoletniego powoda K. Ł. nie ma innych dzieci. Ze swym synem od wielu lat nie utrzymuje żadnych kontaktów, ogranicza się do płacenia alimentów, z tym że niejednokrotnie po czasie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyjaśnień przedstawicielki ustawowej B. G. (czas nagr. od 00:10:09, k. 39 v. – 40, 40 v.), wyjaśnień pozwanego K. Ł. (czas nagr. od 00:38:18, k. 40 – 40 v.), zaświadczeń lekarskich, wyników badań laboratoryjnych (k. 11, 34, 29, 30), decyzji w sprawie wymiaru podatku (k. 12), faktur VAT, dowodów wpłat (k. 13 – 25, 54), zaświadczenia o zarobkach (k.27 ), zaświadczeń bankowych (k. 37, 38), wykazu dostaw mleka (k. 47), informacji (...) (k. 51), akt sprawy Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem III RC 55/08.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, o czym stanowi art. 138 kro. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jaki i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Od czasu ostatniego uregulowania alimentów na rzecz małoletniego powoda M. G. minęło blisko 8 lat. Od tego czasu niewątpliwie wzrosły koszty utrzymania dziecka, co podyktowane jest jego naturalnym rozwojem psychofizycznym, wydatkami na edukację, koniecznością leczenia, a także wzrostem cen towarów i usług.

W ocenie Sądu koszty utrzymania małoletniego powoda ponoszone przez matkę, a określone na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016 r. nie są zawyżone. W ocenie Sądu utrzymanie małoletniego M. G., zważywszy na stan jego zdrowia i w powiązaniu z sytuacją materialną matki, pod opieką której pozostaje, wynoszą ok. 800 – 900 zł miesięcznie.

Jak już powyżej wskazano, pozwany K. Ł. jest również zobligowany do finansowania usprawiedliwionych potrzeb swojego syna. W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie z art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Matka małoletniego powoda obowiązek alimentacyjny względem syna realizuje zarówno poprzez finansowanie potrzeb dziecka, jak również wykonuje ona ten obowiązek poprzez osobiste starania i troskę o jego wychowanie i opiekę. Pozwany na co dzień w żaden sposób nie uczestniczy w procesie sprawowania bieżącej pieczy na małoletnim powodem, wobec czego winien w wyższym stopniu uczestniczyć w kosztach utrzymania swego syna, tym bardziej, że jego sytuacja finansowa jest zdecydowanie lepsza, niż matki dziecka.

Analizując sytuację materialną i osobistą pozwanego Sąd doszedł do wniosku, że jest on w stanie uiszczać na rzecz dziecka alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie. K. Ł. posiada dobrze prosperujące gospodarstwo rolne nastawione na produkcje mleka. Przychód pozwanego z tytułu dostaw mleka do SM (...) w W. Mazowieckiem w okresie styczeń 2015 r. – czerwiec 2016 r. wyniósł 279.951, 06 zł, co daje średnio ok. 15.000 zł miesięcznie. Zasądzone alimenty stanowią więc 1/25 miesięcznego przychodu pozwanego. Niewątpliwie pozwany ponosi szereg wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości produkcji oraz spłatą wielu zobowiązań finansowych, to jednak skala i rozmiar tych wydatków, terminowość spłacania zobowiązań świadczą o dobrej kondycji finansowej pozwanego.

W ocenie Sądu, na obecnym etapie życia dziecka, alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie są wystarczającym wkładem w utrzymanie syna ze strony ojca, wobec czego roszczenie w pozostałym zakresie zostało oddalone.

Alimenty zostały podwyższone od dnia 01 lipca 2016 r., tj. od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 133 § 1 kro, art. 135 § 1 i 2 kro i art. 138 kro.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabella Mystkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba, która wytworzyła informację:  Julita Aronowicz
Data wytworzenia informacji: